Clicky

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN
In onze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen toegelicht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Verhuurder: Rollyz, gelegen te 8830 Hooglede, Drogenbroodstraat 3
• Huurder: De natuurlijke -of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit bij ondertekening en de feitelijke bestuurder is van
de e-chopper.
• Huurovereenkomst: De overeenkomst tussen Rollyz en de huurder e-chopper met toebehoren waaronder: de helmen, de GPS, slot en contactsleutel
• Groep: Alle verenigingen, ondernemingen of vzw's die met meer dan 1 persoon een reservatie plaatsen.
Onder reservatiedatum wordt verstaan: De dag dat het gehuurde goed wordt gebruikt.

ARTIKEL 1: DE PARTIJEN
Bij de plaatsing van de reservatie en/of in gebruik name van de goederen verklaart de huurder en elke bestuurder kennis te hebben genomen van de hierna volgende huurvoorwaarden en aanvaardt deze zonder voorbehoud. De plaatser van de reservatie stelt zich onherroepelijk hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor de medebestuurders. Hij contracteert dan ook voor elk van hen. De verhuurder behoudt zich het recht voor om te vorderen t.a.v. verschillende partijen (huurder en/of medebestuurder(s)).

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST
Artikel 2.1 Reservatie
De reservatie gebeurt enkel via de website ‘www.rollyz.be’. Deze reservatie kan enkel gebeuren na kennisname en goedkeuring van onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt men terug op de website. Na goedkeuring van de algemene voorwaarden gaat de huurder dus expliciet akkoord met deze voorwaarden. Na reservatie bekom je een bevestigingsmail dat het contract gesloten is, dit onder de aanvaarde voorwaarden.
Volledigheidshalve zal er bij ontvangst van de e-choppers nog een e-mail getekend en overhandigd worden op de dag van de reservatie.
Gebeurt de reservatie telefonisch, dan zal een exemplaar van het contract en de voorwaarden gemaild worden en verzoeken wij om ons een ondertekend exemplaar terug te bezorgen en dit binnen de 3 werkdagen.
Bij gebreke aan ontvangst, wordt dit als onvolledige reservatie aanzien en komt deze dan ook te vervallen. Tevens ontvangt U een verzoek tot betaling. De reservaties gebeuren op basis van vaste tijdstippen. U dient zich strikt aan de gemaakte tijdstippen te houden. Er kunnen ook geen verlengingen bekomen worden wanneer de e-choppers laattijdig worden opgehaald. Enkel mits duidelijke voorafgaande afspraken kan van de uurregeling afgeweken worden. Hiervan zal een afzonderlijk document worden opgesteld. Zo de huurder/bestuurder zich niet aan de gemaakte uren houdt, zal de verhuurder extra kosten aanrekenen.
De reservaties slaan enkel op verhuring vertrekkende vanuit Hooglede. De bepalingen van het verzekeringscontract zullen dienaangaande strikt moeten nageleefd worden. Deze zullen meegedeeld en onderschreven worden door de huurder. Bij niet naleving zal deze integraal en hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Artikel 2.2: Betaling
Particulieren
Particulieren betalen het totale huurbedrag en waarborg bij goedkeuring reservatie binnen de 5 dagen conform de betalingsmodaliteiten in de mail (inclusief BTW)via overschrijving op het rek. nummer BE08 7507 0814 3713.
Groepen
Groepen dienen bij goedkeuring reservatie binnen de 5 dagen het totale huurbedrag te betalen conform de betalingsmodaliteiten in de mail (inclusief BTW). De waarborg dient eveneens minstens 3 weken voor de huurdatum voldaan te worden via overschrijving op het rek. nummer BE08 7507 0814 3713.
De reservatie is pas definitief na ontvangst van de overeengekomen bedragen, tenzij anders vermeld via de bevestigingsmail die u krijgt na reservatie. lndien de betaling niet gebeurde op het afgesproken tijdstip bent u uw reservatie dan ook kwijt. De prijzen zijn hetzelfde voor professionelen als particulieren. Er worden geen kortingen toegewezen.
De huurprijs omvat niet alle mogelijke kosten van reparatie van het gehuurde goed en/of huurderving en/of de reinigingskosten dit ten gevolge van slecht gebruik, onoordeelkundig gebruik, opzet en oneigenlijk gebruik door de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde goed en blijft in alle gevallen, ongeacht de omstandigheid volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en voor alle schade aan de gehuurde goederen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. Al deze kosten, administratieve kosten en de daaruit ontstane huurderving zullen volledig verhaald warden op de huurder. Een verzekering van persoonlijke bezittingen van de huurder is tevens niet inbegrepen.

Artikel 2.3: Verplichte documenten
De verplichte documenten zijn een Europees rijbewijs of een rijbewijs bromfiets en de identiteitskaart. Kopie van het rijbewijs en de ID-kaart dienen de dag zelf voorgelegd te worden. Bij gebreke daaraan kan de reservatie alsnog als onvolledig aanzien worden.
Artikel 2.4: Gevolgen bij onvolledige reservaties
De verhuurder kan onder geen enkel beding verantwoordelijk noch aansprakelijk warden gesteld voor de annulatie van onvolledige reserveringen. Zij kan niet gehouden zijn tot het vergoeden van rechtstreekse, noch onrechtstreekse schade die hierdoor in hoofde van de huurder zou ontstaan.

ARTIKEL 3: ANNULATIE
Annulatie kan enkel telefonisch of per mail:
• Tot 4 weken voor de gereserveerde periode, wordt 0% van het totale factuurbedrag als schadevergoeding geïnd/ingehouden.
• Tot 2 weken voor de gereserveerde periode, wordt 50% van het totale factuurbedrag als schadevergoeding geïnd/ingehouden.
• Minder dan 2 weken voor de reservatieperiode of bij "afwezigheid" op de afgesproken datum, blijft het volledige bedrag ingehouden en/of opeisbaar.
lndien er slechts enkele e-choppers geannuleerd worden, dan zal een schadevergoeding van 30% van het bedrag per chopper verschuldigd zijn. Zo er minder dan 2 weken voor de gereserveerde periode enkele e-choppers geannuleerd worden, blijft het volledig bedrag verschuldigd.
Kan de tocht niet doorgaan wegens slecht weer of bewezen overmacht in hoofde van de huurder/groep - te beoordelen door de verhuurder zelf, in samenspraak met de huurder, dan zal de reeds betaalde som omgezet worden in tegoed, te gebruiken tot een jaar na datum van uitschrijven.
Annulatie, te wijten aan een vergissing/fout/overmacht, technisch mankement aan een chopper, ongeval, ... in hoofde van de verhuurder, geeft enkel recht op teruggave van de reeds betaalde sommen.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE E-CHOPPER
De huurder/bestuurder verbindt zich ertoe om de e-chopper, uiteraard als een goede huisvader, voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken. De huurder verbindt zich er ook toe om zich van aangepaste kledij te voorzien (slippers, hoge hakken en sandalen zijn verboden) .
De e-choppers zijn voorzien van een elektrische motor en gaan maximaal 25 km/u. Voor het vertrek wordt een technische toelichting van het gebruik van de chopper gegeven. De bestuurder dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben, alsook in het bezit te zijn van een geldig Europees rijbewijs. De bestuurder mag de laatste 5 jaar niet eerder ontzet zijn van het recht tot sturen.
De huurder gebruikt de e-chopper en toebehoren enkel op de daarvoor voorziene wegen en paden. De huurder mag geen andere personen dan de berijder vervoeren tenzij de meerijder een leeftijd heeft tussen de 5 en 15 jaar en dit vooraf aan de verhuurder is doorgegeven. Vervoer van passagier is enkel toegelaten wanneer de bestuurder minstens 23 jaar is.
De huurder/bestuurder mag de e-chopper niet onderverhuren.
Bij het stallen van de e-chopper verwijdert de huurder alle losse en diefstalgevoelige toebehoren en draagt deze bij zich. (zoals GPS) De voertijgen worden steeds individueel afgesloten met het bijgeleverd slot.
De voorschriften van de wegcode of andere toepasselijke regels moeten ten alle tijde gevolgd worden. Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes, straffen, schade, vervolgingen, kosten verzekering/gerechtelijke verdediging ... zullen op de huurder en/of bestuurder in kwestie verhaald worden en integraal te zijnen/haren laste vallen. Bijkomend zal een administratieve kost van 75,- euro (excl. Btw) aangerekend worden. Bij het vertrek is elk e-chopper voorzien van nummerplaat, chassisnummer,… Deze zaken dienen in onberispelijke staat opnieuw te worden binnengebracht. De boorddocumenten worden op eenvoudig verzoek direct per SMS doorgestuurd voor het betrokken voertuig.
Helmen worden voorzien door de verhuurder. Schade daaraan zal tevens op de huurder/bestuurder verhaald worden en desgevallend in mindering van de borg gebracht worden. De bestuurder/huurder blijft eveneens verantwoordelijk en aansprakelijk voor de vervoerde personen, ook als deze de toegelaten normen overschrijden.
Het is de bestuurder/huurder niet toegestaan de e-chopper te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd, noch om het slepen, duwen, te gebruiken voor goederen- of personenverkeer(betalend).
De e-chopper mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan is de huurder aansprakelijk voor de schade bij een eventueel ongeval.
Er mogen geen andere stickers aangebracht worden (van gelijk welke aard ook). Wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed is van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties dewelke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen, zal de verhuur niet toegestaan worden. Ook tijdens de huur mag dergelijke toestand niet gecreëerd worden. De huurder/bestuurder zal enkel verharde en geasfalteerde wegen gebruiken.
Hij/zij zal geen andere personen gedurende de hele duur van de huur met de e-chopper laten rijden. De verhuurder kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld zo deze regels niet nageleefd worden.
Het is de huurder/bestuurder ten strengste verboden om zelf aan de e-chopper te sleutelen en/of de e-chopper door een derde te laten herstellen.

ARTIKEL 5: GEBRUIK VAN ACCESSOIRES
U kan bij de verhuurder een GPS gebruiken. De verhuurder behoudt zich het recht toe het bedrag van het accessoire volledig aan de huurder/bestuurder aan te rekenen bij diefstal of totaal verlies of de daaraan aangebrachte schade.

ARTIKEL 6: WAARBORG EN SCHADE
Artikel 6.1 De waarborg
Bovenop de huurprijzen, wordt een waarborg van 250 euro per e-chopper aangerekend. De waarborg die voor de e-chopper betaald wordt dekt de kost bij verdwijning diefstal of totaalverlies van de e-chopper en toebehoren niet. De waarborg wordt via overschrijving of cash/bancontact betaald en wordt uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de verhuring terugbetaald. Als de huurder de e-chopper en toebehoren niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, is de huurder gehouden binnen drie dagen een bedrag van €3000 per e-chopper aan verhuurder te voldoen. Wanneer de maximale huurtijd overschreden wordt, zal er een extra bedrag van €7,50 per e-chopper per kwartier in rekening gebracht worden. Wanneer u vroegtijdig terug bent blijft de volledige huurprijs intact.

Artikel 6.2 Toestand van de e-chopper voor vertrek
Voor vertrek wordt een check-up van de e-chopper gedaan in het bijzijn van alle betrokken partijen. De e-choppers dienen zich in dezelfde staat als waarin ze zich tijdens de check-up bevonden, terug te worden afgeleverd op de plaats van vertrek (tenzij andersluidende uitdrukkelijk afwijkende afspraken).

Artikel 6.3 De verzekering
De verhuurder heeft een BA-verzekering voor elk e-choppers conform de wet. Schadegevallen zullen aan de verzekering aangegeven worden. Bij dekking geldt een franchise/vrijstelling van 1.000€. De franchise zal door de huurder/bestuurder zelf betaald worden bij enige schade of enig ongeval. Bij niet dekking kan dit niet op de verhuurder verhaald worden.

Artikel 6.4 De aansprakelijkheid
Rollyz is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van een fabricagefout of toerekenbare nalatigheid van ER, in welk geval ER slechts is gehouden om de schade te vergoeden tot ten hoogste het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. EA verplicht het gebruik van helmen.
De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.
Wanneer zich tijdens de rit een mankement of ongeval voordoet of schade aan, verlies of diefstal van de e-chopper vastgesteld wordt, dient de huurder/bestuurder:
• de verhuurder onmiddellijk te verwittigen op het nummer 0495703736. Er zal zo snel als mogelijk opgetreden worden.
• bovendien (bij ongeval) dienen de verbalisanten ook onmiddellijk ingelicht te worden door de huurder. Er zal dan ook een aangifte worden opgemaakt.
De huurder en/of bestuurder in kwestie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op te stellen proces verbalen. Bij aankomst worden de e-choppers opnieuw gecontroleerd;
• Zichtbare schade (o.a. ontbrekende onderdelen, schade aan binnen- of buitenkant, diefstal van onderdelen, ... ) wordt van de waarborg in mindering gebracht. De schade die de borg zou overstijgen, wordt integraal op de huurder verhaald.
• Verborgen schade, die pas n.a.v. de grondige controle opduikt (zoals - niet-limitatief opgesomd - o.a. kosten van reparatie aan de motor en/of de mechaniek ten gevolge van een slecht/verkeerd gebruik van de huurder, kosten van foutief gebruiken, ... ) zal eveneens op de huurder verhaald worden.
• Opzettelijk verzwegen schade (zowel zichtbare als onzichtbare schade) bij inlevering wordt gesanctioneerd met 100 € kost per schadepost, bovenop de herstelkost.
Bij schade is steeds een extra administratieve kost van 75 € per e-chopper verschuldigd. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de borg zolang in te houden tot de factuur van herstelling er is of tot na de uitspraak van de bevoegde rechtbank of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.
De verhuurder behoudt zich tevens het recht voor om de integrale inkomstenderving gedurende de periode van niet-beschikbaarheid van de e-chopper (-s) in kwestie te verhalen op de schadeverwekker. Zij zal deze inkomstenderving bewijzen aan de hand van verzoeken tot reservatie die zij dient af te zeggen (hetzij van een of enkele individuen, hetzij van een hele groep).
De schade wordt steeds hersteld bij een officiële dealer, aangesteld door de verhuurder. Deze zal binnen de 14-dagen vanaf de inlevering een schadebestek overmaken aan de verhuurder die dit bestek per kerende aan de huurder zal bezorgen. De huurder heeft 5 werkdagen de tijd zich schriftelijk akkoord of niet akkoord te verklaren.
Geen reactie binnen deze termijn, betekent een stilzwijgend akkoord met het bestek. De vordering is daarna uitvoer- en/of opeisbaar. Niet-akkoord zal steeds gepaard gaan met een ernstig tegenbestek, afgeleverd door een expert, op eigen kost van de klant. Elk ander niet-akkoord is ongegrond en staat gelijk met een akkoord waarna de vordering uitvoer- en/of opeisbaar is.
Bij een gemotiveerd niet-akkoord, heeft de verhuurder de keuze om hetzij alsnog een akkoord te bewerkstelligen, hetzij de zaak aan een derde expert voor te leggen, hetzij de zaak voor de bevoegde rechtbank te brengen. De huurder is tevens volledig aansprakelijk voor diefstal en/of schade aangebracht door derden.

ARTIKEL 7: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE KLANTGEGEVENS
Voor de verhuurder is de bescherming van klantgegevens uiterst belangrijk. Wij verbinden ons ertoe geen data door te verkopen of te delen met derden. De klantgegevens zullen enkel gebruikt kunnen warden voor het versturen van onze promoties, nieuwsbrieven en dergelijke waarvan deze zich kan ontdoen van deze meldingen door zich uit te schrijven via mail.
ARTIKEL 8:GERECHTELIJKE STAPPEN - BEVOEGDE RECHTBANK
Elke klacht dient via een aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de verhuurder. Om geldig te zijn dient dit binnen 5 dagen na reservatiedatum te gebeuren. Laattijdige klachten zullen niet meer behandeld worden.
Worden de e-choppers na het verstrijken van de huurperiode niet teruggebracht of zijn er betwistingen dan geeft dit aanleiding tot gerechtelijke stappen.
Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Kortrijk van de verhuurder.